Netafim CV 0.9 GPH Rolls

Netafim TLCV9-1201 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV9-1201 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$54.00

Netafim TLCV9-12025 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV9-12025 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$120.99
Retail price: $123.05 you save 2%

Netafim TLCV9-1210 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV9-1210 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$454.00
Retail price: $492.15 you save 8%

Netafim TLCV9-1801 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV9-1801 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$51.99

Netafim TLCV9-18025 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV9-18025 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$116.99

Netafim TLCV9-1810 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV9-1810 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$439.00

Netafim TLCV9-2401 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV9-2401 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$47.00

Netafim TLCV9-24025 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV9-24025 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$108.25
Retail price: $112.92 you save 4%

Netafim TLCV9-2410 Techline CV Dripperline -  0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV9-2410 Techline CV Dripperline - 0.9 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$438.00