Netafim CV 0.6 GPH Rolls

Netafim TLCV6-1201 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV6-1201 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$55.00

Netafim TLCV6-12025 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV6-12025 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$120.99
Retail price: $123.05 you save 2%

Netafim TLCV6-1210 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV6-1210 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$454.99
Retail price: $492.15 you save 8%

Netafim TLCV6-1801 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV6-1801 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$52.50

Netafim TLCV6-18025 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV6-18025 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$117.50

Netafim TLCV6-1810 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV6-1810 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$438.00

Netafim TLCV6-2401 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV6-2401 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$50.99

Netafim TLCV6-24025 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV6-24025 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$112.99

Netafim TLCV6-2410 Techline CV Dripperline -  0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV6-2410 Techline CV Dripperline - 0.6 GPH Flow, 24" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$438.00