Netafim CV 0.4 GPH Rolls

Netafim TLCV4-1201 Techline CV Dripperline -  0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV4-1201 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$54.00

Netafim TLCV4-12025 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV4-12025 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$121.99
Retail price: $123.05 you save 1%

Netafim TLCV4-1210 Techline CV Dripperline -  0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV4-1210 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$535.00
Retail price: $599.99 you save 11%

Netafim TLCV4-1801 Techline CV Dripperline -  0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV4-1801 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$52.99

Netafim TLCV4-18025 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV4-18025 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$116.99

Netafim TLCV4-1810 Techline CV Dripperline -  0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV4-1810 Techline CV Dripperline - 0.4 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$438.99