Netafim CV 0.26 GPH Rolls

Netafim TLCV26-1201 Techline CV Dripperline -  0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV26-1201 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$55.00

Netafim TLCV26-12025 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV26-12025 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$122.25
Retail price: $123.05 you save 1%

Netafim TLCV26-1210 Techline CV Dripperline -  0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV26-1210 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 12" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$453.99
Retail price: $492.15 you save 8%

Netafim TLCV26-1801 Techline CV Dripperline -  0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
Netafim TLCV26-1801 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 100'
 
(0 reviews)  
$52.99

Netafim TLCV26-18025 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
Netafim TLCV26-18025 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 250'
 
(0 reviews)  
$118.25

Netafim TLCV26-1810 Techline CV Dripperline -  0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
Netafim TLCV26-1810 Techline CV Dripperline - 0.26 GPH Flow, 18" Dripper Spacing - 1000'
 
(0 reviews)  
$439.00